Hyra av Golfbil

Körkort (kategori B) är obligatoriskt för dig som vill hyra golfbil. Vill du hyra bil kontakta receptionen.

För att vi skall klara att administrera biluthyrningen, måste du som bokar via e-mail skicka en bokningsönskan senast klockan 15 dagen innan du vill ha din bil. 

golfbil

golfcar

 

 

 

 

 

Priser vid hyra av golfbil

Hyra av golfbilÅrskort
Gäst350 kr
Medlem300 kr
Med läkarintyg samt medlemmar 75 år eller äldre200 kr2500 kr
Medlem med läkarintyg120 kr

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR FÖR GOLFBILAR INOM SGF

§ 1. Villkor för att få hyra och framföra golfbil
Giltigt körkort för framförande av bil, annars krävs terrängkörkort. Beträffande alkohol eller droger gäller samma regler som för bilkörning

§ 2. Fordonets brukande
Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden. Ej allmän väg.

§ 3. Krav på framförande
Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen.

§ 4. Åtgärder vid skada eller fel
Hyresmannen ansvar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyresmannen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyresmannen är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder/kostnader som skall vidtagas.

§ 5. Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada
Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

§ 6. Begränsning av skada
Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

§ 7. Återlämnande
Efter avslutat spel ska bilen parkeras på därför avsedd plats och sättas på laddning samt tömmas på skräp. Nycklar återlämnas till uthyraren eller på annan överenskommen plats.

§ 8. Antal personer i golfbilen
Denna golfbil är avsedd endast för 2 personer samtidigt.

§ 9. Uthyrarens hävningsrätt
Om detta avtal ej uppfylls hävs avtalet och golfbilen tas i retur samt en administrations kostnad på 500 sek debiteras hyrestagaren.