Integritetspolicy

Grytsberg Golfklubb och Golf i Stjärnhov AB
Styrelserna

Information till medlemmarna i Grytsberg Golfklubb om behandlingen av personuppgifter med anledning av Dataskyddsförordningen EU 2016/679, som trätt i kraft den 25 maj 2018.

Personuppgiftsansvarig inom Grytsberg GK, (GGK), och Golf i Stjärnhov AB, (GISAB), är respektive styrelse. Styrelserna samlar in personuppgifter enligt följande principer:

Ändamålsbegränsning.

GGK och GISAB har personuppgiftsbiträdesavtal med Svenska Golfförbundet, (SGF), och Fortnox AB, (FNX). Behandlingen av de personuppgifter som lämnas till SGF sker i GIT, Golfens IT-system. Behandlingen av de personuppgifter som lämnas till FNX sker i FNX:s ekonomisystem.

Löneadministrationen avseende anställda hos GISAB sköts av en extern konsult, Vicc-Ax Ekonomi- och Gårdstjänst, (Vicc-Ax), med vilken GISAB har ett personuppgiftsbiträdesavtal.

För att möjliggöra för SGF, FNX och Vic-Ax att fullgöra förpliktelserna enligt respektive avtal har de instruerats och erhållit rätt att behandla följande personuppgifter:

Uppgifter för medlemsförteckningen i GIT-systemet och Fortnox:

Medlemmens namn, golf-ID, kön, postadress, telefonnummer och E-postadress. I GIT-systemet finns även uppgift om medlemmens golfhandikapp. I Fortnox finns uppgift om när medlemsfakturan betalats.

Uppgifter för löneadministrationen hos Vicc-Ax:

Medlemmens namn, personnummer, postadress, telefonnummer, E-postadress och aktuell lön.

Insamling av uppgifter.

Personuppgifter om ny medlem i GGK samlas in med stöd av den nya medlemmens egna uppgifter i samband med inbetalning av medlemsavgiften. Om någon uppgift saknas görs komplettering via mail eller telefon.

Presentation på hemsida och Facebook.

GGK har en hemsida och en Facebook sida. När bilder läggs ut eller personer omnämns på dessa sidor begär GGK alltid skriftligt, eller på elektronisk väg, samtycke från medlemmen.

Uppgiftsminimering.

Styrelserna insamlar endast personuppgifter som behövs för att kunna fullgöra avtalen med SGF, Fortnox och Vicc-Ax, liksom personuppgifter, som erfordras enligt årsredovisnings- och bokföringslagar eller annan svensk lag.

Korrekthet.

Styrelserna ser till att personuppgifterna är korrekta och att de uppdateras vid behov.

Lagringsminimering.

Insamlade personuppgifter sparas endast så länge de behövs för ovan angivna ändamål.

Medlemmarnas rättigheter.

Medlem har rätt att få tillgång till sina personuppgifter genom att begära utskrift, som visar de registrerade personuppgifter som finns om medlemmen hos GGK och GISAB.

Medlem har rätt att få veta hur länge GGK och GISAB kommer att lagra uppgifterna.

Medlem har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

______________________

Styrelserna för GGK och GISAB

2018-07-01