Tävlingsbestämmelser för Grytsberg GK
Fastställda 2020-04-20 av Tävlingskommittén
Tävlingsprogram, Regler och bestämmelser
Tillfälliga bestämmelser för en enskild tävling anslås i kansliet samt på klubbens hemsida.
Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en
enskild tävling.
Tävlingskommittén utarbetar tävlingsprogram.
Anmälan Inbjudan till tävling anslås i kansliet och på klubbens hemsida under
Klubbtävlingar. Anmälan till tävling ska ske i receptionen/kansliet eller via www.golf se, Min
Golf. Telefonanmälan bör undvikas och sker helt på tävlandes egen risk. Anmälan till tävling
ska om inte annat angivits av tävlingsledningen göras senast tre dagar före tävlingsdag. Detta
innebär att vid söndagstävling kan anmälan göras fram till torsdag kl. 16.00 Hänsyn kan vid
vissa tävlingar tas till önskemål om tidig respektive sen start. Sådant önskemål får inte utgöra
villkor för anmälan. Anmälningsavgift och i förekommande fall tilläggsavgift ska alltid
betalas före start.
Deltagare För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att
anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda.
Spelklasser
Anmälningsavgifter Om inte annat är angivet av tävlingsledningen gäller följande avgifter
vid tävling anordnad av Grytsberg GK.
Anmälningsavgift
Senior 100 kr
Junior 50 kr
Spelare från annan klubb som deltar i öppen tävling ska betala tävlingsgreenfee med 150 kr.
Detta gäller inte för deltagande klubbar vid tävling som ingår i Sörmlandsutbytet respektive
Hösttouren inom SÖGDF. Sörmlandskortet eller andra frikort/rabatter gäller ej vid tävling.
Efteranmälan Efteranmälan godtas om tävlingsledningen så beslutar.
Överanmälan Överanmälan regleras enligt tävlingsledningens beslut. Normalförfarande är
anmälningsordning.
Avanmälan Avanmälan ska ske före anmälningstidens utgång. Om avanmälan sker efter
anmälningstidens utgång måste anmälningsavgift betalas för tävlingen. Tävlingsledningen
beslutar om spelare ska befrias från anmälningsavgiften vid t.ex. sjukdom eller annat påvisat
godtagbart skäl.
Uteblivande från tävling Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i
tävling ska rapporteras till tävlingskommittén som beslutar om påföljd/avgift.
Handicapkort Spelares handicap vilket finns registrerat i Git ska användas vid tävling.
Ankomst till tävling Spelare ska anmäla ankomst, erlägga avgifter, hämta scorekort och
eventuell kompletterande tävlingsinformation minst 20 minuter före starttid. Vid kanonstart
bör spelaren vara på plats senast 30 minuter före starttid för att hinna ut till respektive hål.
Officiell tid Officiell klocka är mobiltelefon/fröken Ur.
Sen ankomst Enligt generellt beslut från SGF gäller följande: Om spelaren anländer till den
plats där han ska starta, beredd att slå ut inom 5 minuter efter utsatt starttid ska plikten i stället
för diskvalifikation vara förlust av hålet i matchspel eller 2 slags plikt på första hålet i
slagspel. Tävlingsbestämmelser kan undanröja denna regel.
Avbrott i spel under tävlingsrond Deltagare i sanktionerad tävling äger rätt till paus i högst
10 minuter, utan onödigt fördröjande av spelet, för intagande av förfriskningar vid kiosken.
Avbryta tävling Spelare som avbryter tävling ska ge besked till tävlingsledningen för
avgörande av giltighet. Spelare äger inte rätt att avbryta rond utan giltigt skäl. Spelare som
bryter tävling utan giltigt skäl är diskvalificerad. Anmälan ska ske till tävlingskommittén som
beslutar om eventuell ytterligare påföljd.
Golfbil Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel,
annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.
Användande av varje form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det
upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad.
Golfbil i samband med tävling kräver läkarintyg alternativt ålder +75
Plikt för brott mot tävlingsregeln: Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet
upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där
ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål. Slagspel – Två slag för varje hål där
något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två
första hålen där något regelbrott skett). Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks
mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste
påföras utifrån den förutsättningen. Bogey– och partävlingar – se Regel 21.3c.
Poängbogeytävlingar – se Regel 21.1c.
Inlämning av scorekort Inlämning av scorekort sker i reception alternativt direkt till
tävlingsledningen. Om tveksamheter i regelfrågor uppstått ska tävlande i samband med
inlämnande av scorekort påkalla domare eller tävlingsledning. Scorekortet ska vara signerat
vid inlämnandet.
Särskiljning Om inte tävlingsledningen har föreskrivit förfarande vid särskiljning används
följande metoder:
• Match – genom spel av skiljehål tills den ene spelaren vinner ett hål. Som extra hål
används 1, 2, 3 osv.
• Slagspel – scratchtävling – för spelare med lika resultat koras segrare genom ”sudden
death”. Placeringar från 2 och uppåt delas vid lika resultat. Dock sker eventuell
prisutdelning efter den matematiska metoden. Särspel sker på hål 1 och 18.
• Slagspel – handicaptävling – vid lika resultat sammanställs resultatlista efter:
A. Spelhandicapmetoden
B. Den matematiska metoden.
C. Lottning.
Prisutdelning Vid klassvis start sker prisutdelning normalt efter att klassen har spelat klart.
Endast närvarande spelare eller spelares, till tävlingsledningen anmälda ombud, får ta emot
priser. OBS! Ingen ur tävlingsledningen får vara ombud. Vid frånvaro går priset till nästa
spelare i resultatlistan. Undantag från denna regel gäller endast av Golfförbundet
sanktionerade tävlingar samt för utdelning av vandringspriser.
Tävlingsledningens beslut. Finns inte domare är det tävlingsledningen som tolkar
golfregler, lokala regler och tävlingsregler. Tävlingsledningens beslut är slutgiltigt