Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser för Grytsberg GK

Fastställda 2017-04-08 av Tävlingskommittén

Tävlingsprogram, Regler och bestämmelser

Tillfälliga bestämmelser för en enskild tävling anslås i kansliet samt på klubbens hemsida. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

Tävlingskommittén utarbetar tävlingsprogram.

Anmälan Inbjudan till tävling anslås i kansliet och på klubbens hemsida under Klubbtävlingar. Anmälan till tävling ska ske på terminalen vid kansliet eller via www.golf se, Min Golf. Telefonanmälan bör undvikas och sker helt på tävlandes egen risk. Anmälan till tävling ska om inte annat angivits av tävlingsledningen göras senast tre dagar före tävlingsdag. Detta innebär att vid söndagstävling kan anmälan göras fram till torsdag kl. 16.00 Hänsyn kan vid vissa tävlingar tas till önskemål om tidig respektive sen start. Sådant önskemål får inte utgöra villkor för anmälan. Anmälningsavgift och i förekommande fall tilläggsavgift ska alltid betalas före start.

Deltagare För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda. Spelaren måste ha EGA, Exakt Tävlingshandicap, för att delta i prislista/prisutdelning.

Spelklasser Om inte annat anges av tävlingsledningen gäller följande handicapgränser vid tävling som arrangeras av Grytsberg GK. Golfare med handicap 37-54 kan delta med får räkna högst handicap 36.

Klass                                       Handicapgräns

A                                              +4,0 – 14,3 (13,6 Damer)

B                                               14,4 – 21,5 (13,7 – 21,1 Damer)

C                                               21,6 – 36,0 (21,2 – 36,0 Damer)

Anmälningsavgifter   Om inte annat är angivet av tävlingsledningen gäller följande avgifter vid tävling anordnad av Grytsberg GK.

Anmälningsavgift

Senior           100 kr

Junior              50 kr

Spelare från annan klubb som deltar i öppen tävling ska betala tävlingsgreenfee med 150 kr. Detta gäller inte för deltagande klubbar vid tävling som ingår i Sörmlandsutbytet respektive Hösttouren inom SÖGDF. Sörmlandskortet eller andra frikort/rabatter gäller ej vid tävling.

Efteranmälan  Efteranmälan godtas om tävlingsledningen så beslutar.

Överanmälan  Överanmälan regleras enligt tävlingsledningens beslut. Normalförfarande är anmälningsordning.

Avanmälan  Avanmälan skall ske före anmälningstidens utgång. Om avanmälan sker efter anmälningstidens utgång måste anmälningsavgift betalas för tävlingen. Tävlingsledningen beslutar om spelare skall befrias från anmälningsavgiften vid t.ex. sjukdom eller annat påvisat godtagbart skäl.

Uteblivande från tävling  Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling ska rapporteras till tävlingskommittén som beslutar om påföljd/avgift.

Handicapkort  Spelares handicap vilket finns i Git skall användas vid tävling.

Ankomst till tävling  Spelare skall anmäla ankomst, erlägga avgifter, hämta scorekort och eventuell kompletterande tävlingsinformation minst 20 minuter före starttid.

Officiell tid  Officiell klocka är klockan i klubbens kansli.

Sen ankomst  Enligt generellt beslut från SGF gäller följande: Om spelaren anländer till den plats där han skall starta, beredd att slå ut inom 5 minuter efter utsatt starttid skall plikten i stället för diskvalifikation vara förlust av hålet i matchspel eller 2 slags plikt på första hålet i slagspel. Tävlingsbestämmelser kan undanröja denna regel.

Avbrott i spel under tävlingsrond Deltagare i sanktionerad tävling äger rätt till paus i högst 10 minuter, utan onödigt fördröjande av spelet, för intagande av förfriskningar vid kiosken.

Avbryta tävling  Spelare som avbryter tävling ska ge besked till tävlingsledningen för avgörande av giltighet. Spelare äger inte rätt att avbryta rond utan giltigt skäl. Spelare som bryter tävling utan giltigt skäl är diskvalificerad. Anmälan ska ske till tävlingskommittén som beslutar om eventuell  ytterligare påföljd.

Golfbil Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.

Plikt för brott mot tävlingsregeln: Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål. Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett). Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen. Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1. Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.

*Användande av varje form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad.

Inlämning av scorekort  Inlämning av scorekort sker i reception alternativt direkt till tävlingsledningen. Om tveksamheter i regelfrågor uppstått ska tävlande i samband med inlämnande av scorekort påkalla domare eller tävlingsledning. Scorekortet ska vara signerat vid inlämnandet.

Särskiljning  Om inte tävlingsledningen har föreskrivit förfarande vid särskiljning används följande metoder:

  • Match – genom spel av skiljehål tills den ene spelaren vinner ett hål. Som extra hål används 1, 2, 3 osv.
  • Slagspel – scratchtävling – för spelare med lika resultat koras segrare genom ”sudden death”. Placeringar från 2 och uppåt delas vid lika resultat. Dock sker eventuell prisutdelning efter den matematiska metoden. Särspel sker på hål 1 och 18.
  • Slagspel – handicaptävling – vid lika resultat sammanställs resultatlista efter:
  1. Erhållna slagmetoden.
  2. Den matematiska metoden.
  3. Lottning.

Prisutdelning Vid klassvis start sker prisutdelning normalt efter att klassen har spelat klart. Endast närvarande spelare eller spelares, till tävlingsledningen anmälda ombud, får ta emot priser. OBS! Ingen ur tävlingsledning får vara ombud.  Vid frånvaro går priset till nästa spelare i resultatlistan. Undantag från denna regel gäller endast av Golfförbundet sanktionerade tävlingar samt för utdelning av vandringspriser.

Tävlingsledningens beslut.  Finns inte domare är det tävlingsledningen som tolkar golfregler, lokala regler och tävlingsregler. Tävlingsledningens beslut är slutgiltigt.